Có phải bạn muốn thiết kế website tiết kiệm chi phí và thời gian mà còn chuẩn seo ?

Thiết kế website bằng wordpress

Với các gói 500k, 750k, 999k là bạn co ngay 1 website đẹp, chuẩn seo

Thiết kế website bằng wordpress

Với các gói 500k, 750k, 999k là bạn co ngay 1 website đẹp, chuẩn seo

Thiết kế website bằng wordpress

Với các gói 500k, 750k, 999k là bạn co ngay 1 website đẹp, chuẩn seo

Thiết kế website bằng wordpress

Với các gói 500k, 750k, 999k là bạn co ngay 1 website đẹp, chuẩn seo

Thiết kế website bằng wordpress

Với các gói 500k, 750k, 999k là bạn co ngay 1 website đẹp, chuẩn seo

12/11/13

Hiển thị bài POST với điều kiện của meta_box hay custom field

Bài toán đặt ra: Viết chức năng của bài post gồm có: nút check, những bài viết nào mà được checked thì mới hiện thi ra trang chủ. Để viết được nút check box thì bạn dùng custom field, hay meta_box (bài này mình sẽ hướng dẫn sau)

Để hiện thị những bài viết nào mà được checked trong admin thì bạn hiểu đơn giản sau: ví dụ mình có 1 check box như sau

<input type="checkbox" name="is_home" value="1"/>

Thì khi lưu bài viết, giá trị có thuộc tính name="is_home", và thuộc tính value="1" được lưu trong bảng post_meta

id         post_id   meta_key   meta_value
xxx       xxx         is_home     1

Để lấy bài viết chỉ khi checked (trong admin) ra ngoài thì bạn hiểu như sau: Lấy những bài viết có is_home=1

Tham khảo đoạn code sau:

query_posts(array(
        'post_type' => 'post',
        'orderby' => $order,
        'cat' => $category,
        'showposts' => 3,
        'meta_query' => array(
            array(
                'key' => 'is_home',
                'value' => '1',
            )
        )

    ));

==> Hiển thị bài viết có danh mục $category (biến truyền vào), kiểu bài viết là "post", sắp xếp thứ tự theo biến $order (biến truyền vào), lấy 3 bài viết thôi và lấy những bài viết nào có is_home=1

Tham khảo những cách sau
Example 1

<?php 
 
// args
$args = array(
 'numberposts' => -1,
 'post_type' => 'event',
 'meta_key' => 'location',
 'meta_value' => 'Melbourne'
);
 
// get results
$the_query = new WP_Query( $args );
 
// The Loop
?>
<?php if( $the_query->have_posts() ): ?>
 <ul>
 <?php while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>
 <li>
  <a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
 </li>
 <?php endwhile; ?>
 </ul>
<?php endif; ?>
<?php wp_reset_query(); // Restore global post data stomped by the_post(). ?>

Example 2

<?php 
 
// args
$args = array(
 'numberposts' => -1,
 'post_type' => 'event',
 'meta_query' => array(
 'relation' => 'AND',
 array(
  'key' => 'location',
  'value' => 'Melbourne',
  'compare' => '='
 ),
 array(
  'key' => 'attendees',
  'value' => 100,
  'type' => 'NUMERIC',
  'compare' => '>'
 )
 )
);
 
// get results
$the_query = new WP_Query( $args );
 
// The Loop
?>
<?php if( $the_query->have_posts() ): ?>
 <ul>
 <?php while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>
 <li>
  <a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
 </li>
 <?php endwhile; ?>
 </ul>
<?php endif; ?>
 
<?php wp_reset_query(); // Restore global post data stomped by the_post(). ?>

Example 3

<?php 
 
// args
$args = array(
 'numberposts' => -1,
 'post_type' => 'event',
 'meta_query' => array(
 'relation' => 'OR',
 array(
  'key' => 'location',
  'value' => '%Melbourne%',
  'compare' => 'LIKE'
 ),
 array(
  'key' => 'location',
  'value' => '%Sydney%',
  'compare' => 'LIKE'
 )
 )
);
 
// get results
$the_query = new WP_Query( $args );
 
// The Loop
?>
<?php if( $the_query->have_posts() ): ?>
 <ul>
 <?php while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>
 <li>
  <a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
 </li>
 <?php endwhile; ?>
 </ul>
<?php endif; ?>
 
<?php wp_reset_query(); // Restore global post data stomped by the_post(). ?>

Example 4

<?php 
 
// args
$args = array(
    'numberposts' => -1,
    'post_type' => 'event',
    'meta_query' => array(
        array(
            'key' => 'images',
            'value' => 0,
            'type' => 'NUMERIC',
            'compare' => '>'
        )
    )
);
 
// get results
$the_query = new WP_Query( $args );
 
// The Loop
?>
<?php if( $the_query->have_posts() ): ?>
    <ul>
    <?php while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>
        <li>
            <a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
            <?php // load 'images' repeater field data. Please see repeater field for code examples ?>
        </li>
    <?php endwhile; ?>
    </ul>
<?php endif; ?>
 
<?php wp_reset_query();  // Restore global post data stomped by the_post(). ?>

Example 5

?php 
 
// custom filter to replace '=' with 'LIKE'
function my_posts_where( $where )
{
 $where = str_replace("meta_key = 'images_%_type'", "meta_key LIKE 'images_%_type'", $where);
 
 return $where;
}
 
add_filter('posts_where', 'my_posts_where');
 
// args
$args = array(
 'numberposts' => -1,
 'post_type' => 'event',
 'meta_query' => array(
 array(
  'key' => 'images_%_type',
  'value' => 'type_1',
 )
 )
);
 
// get results
$the_query = new WP_Query( $args );
 
// The Loop
?>
<?php if( $the_query->have_posts() ): ?>
 <ul>
 <?php while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>
 <li>
  <a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
 </li>
 <?php endwhile; ?>
 </ul>
<?php endif; ?>
 
<?php wp_reset_query(); // Restore global post data stomped by the_post(). ?>REF: http://www.advancedcustomfields.com/resources/how-to/how-to-query-posts-filtered-by-custom-field-values/

12/7/13

Hướng dẫn viết Wedget trong - viết theme trong wordpress

B1: Vào wp-content/themes, tạo cấu trúc theme như sauB2: Mở file wp-content/themes/nhatnghe/style.css, khai báo đạon code comment sauLưu ý: nhatnghe là tên theme đang thiết kế

B3: Trang quản trị Wordpress, chọn "Appearance/Themes"- Tìm và kích hoạt theme nhatnghe đang thiết kếB4: Mở trang wp-content/themes/nhatnghe/index.php, trước </head>, chèn code nhúng css

PHP Code:
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo'stylesheet_url' ); ?>" />
- Trong thẻ body, viết code vẽ layout cho trang web

PHP Code:
<div id="wrapper">
     <
div id="banner"></div>
    <
div id="menu"></div>
    <
div id="left"></div>
    <
div id="content"></div>
</
div>  
- Mở file wp-content/themes/nhatnghe/style.css, viết code định dạng theme- Chuyển sang trang chủ, xem kết quảB5: Chèn menu vào theme, trong div#menu, chèn code sauXem kết quảB6: Mở file style.css, thêm các định dạng css cho menuXem kết quảB7: Trong div#content, chèn code hiện Page/Post

PHP Code:
<?php if ( have_posts() ) : ?> 

<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?> 
<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a><br><?php the_content(); ?> 
<?php endwhile; ?> 

<?php else: ?> 
<?php endif; ?>
Xem kết quảB8: Tạo file functions.php để cấu hình vị trí các widget trong themeB9: Mở file functions.php, khai báo vị trí tên cot_ben_trai_nhatngheB10: Vào trang quản trị Wordpress, Themes, Chọn theme nhatnghe. Kéo các widget muốn hiển thị vào Sidebat tên Cột bên trái
B11: MỞ nhatnghe/index.php, trong div#left, khai báo code hiện Sidebar tên cot _trai_nhat_ngheXem kết quả

__________________

Viết shortcode trong wordpress

Yêu cầu: Kết nối cơ sở dữ liệu, hiện danh sách dữ liệu lên site

Chuẩn bị:

Cài wordpress

Tạo bảng wp_hocsinhNhập dữ liệu.

B1: Tạo cấu trúc cho plugin như sau:B2: Mở wp-content/plugins/quanlyhocsinh/index.php, gõ code sau:Lưu ý: QuanLyHocSinh là tên plugin đang thiết kế

B3: Vào trang quản trị WordPress, chọn Plugins/Installed Plugins- Click “Activate” plugin QuanLyHocSinh

B4: Mở file wp-content/plugins/quanlyhocsinh/index.php, viết code cho plugin

B5: Trang quản trị wordpress, chọn Pages, click “Add New”- Nhập nội dung Page dạng shortcodeXem kết quả:


12/5/13

Lấy POST theo post_meta, taxonomy trong wordpress

Ví dụ: trong website có chức năng hiển thị bài viết theo user.

User đó đăng nhập muốn xem những bài viết của mình (id_user được lưu trong meta_post).

Để hiển thị những bài post(bảng post) theo user (bảng metapost) thì chúng ta dùng đoạn code sau
$args = array(
    'post_type' => "buy_a_franchise",
    'post_status' => array('publish', 'pending', 'draft', 'auto-draft', 'future', 'private', 'inherit', 'trash'),
    'orderby' => 'DESC',
    'meta_query' => array(
        array(
            'key' => 'id_user',
            'value' => $id_user,
        )
    )
);

Hiển thị tất cả bài post của theo ID user, ID user được lưu trong bảng post_meta.

Tiếp theo là đoạn code nâng cao hơn, hiển thị bài post theo post_meta, taxonomy

$args = array(
            'post_type' => $posttype,
            'post_status' => array($poststatus),
            'orderby' => 'rand',
            'posts_per_page' => 30,
            'meta_query' => array(
                array(
                    'key' => 'wpcf-paid',
                    'value' => array($paidvalue),
                    'compare' => 'IN',
                )
            ),
            'tax_query' => array(
                'relation' => 'AND',
                array(
                    'taxonomy' => $taxtype,
                    'field' => 'slug',
                    'terms' => $geo
                ),
                array(
                    'taxonomy' => 'brands',
                    'field' => 'slug',
                    'terms' => $brands
                )
            )
        );
        $query->query_vars = $args;

11/29/13

add_image_size thêm kích thước ảnh mới trong wordpress

Tùy theo theme mà có kích thước ảnh khác nhau. Các ảnh này được resize theo 1 kích thước đã được khai báo trong file functions.php

Trong quá trình viết theme, bạn cần bổ sung 1 hình có kích thước mới ví dụ 152 X 92 pixels
    
Trong wordpress hỗ trợ tốt chúng ta trong phần này
            
    add_image_size('franchise-thumbnails', 152, 92, true);
    
=> Đây là hàm thêm kích thước ảnh mới với: tên, width, height, True hoặc false là drop ảnh hay không
            
Hàm này bạn chèn thêm trong file functions.php, lưu ý: Nó sẽ chỉ có hiệu lực khi bạn upload hình mới
        
Tham khảo: 

11/20/13

Sắp xếp post type trong admin wordpress

Mặc định bạn tạo ra 1 post type mới, danh sách các bài post sẽ sắp xếp theo 1 thứ tự mặc định (theo tiêu đề ASC). Bạn muốn tùy chỉnh việc sắp xếp này, có thể theo tiêu đề, theo ID, theo ngày

Tham khảo mẫu code dưới đâu. Code này được chèn trong file functions.php (hoặc kèm trong 1 plugin của bạn)

function set_custom_post_types_admin_order($wp_query) {
        if (is_admin()) {

            // Get the post type from the query
            $post_type = $wp_query->query['post_type'];

            if ($post_type == 'buy_a_franchise') {

                // 'orderby' value can be any column name
                //$wp_query->set('orderby', 'title');
                // 'order' value can be ASC or DESC
                $wp_query->set('order', 'DESC');
            }
        }
    }
    add_filter('pre_get_posts', 'set_custom_post_types_admin_order');

11/6/13

Wordpress Upload Image from front-end and get its url

function agp_process_woofile($files, $post_id, $caption){


 require_once(ABSPATH . "wp-admin" . '/includes/image.php');
 require_once(ABSPATH . "wp-admin" . '/includes/file.php');
 require_once(ABSPATH . "wp-admin" . '/includes/media.php');

  $attachment_id = media_handle_upload($files, $post_id);

 $attachment_url = wp_get_attachment_url($attachment_id);
 add_post_meta($post_id, '_file_paths', $attachment_url);

  $attachment_data = array(
  'ID' => $attachment_id,
  'post_excerpt' => $caption
 );

 wp_update_post($attachment_data);

 return $attachment_id;

} 
REF:http://stackoverflow.com/questions/17351348/upload-image-from-front-end-and-get-its-url